Druhý život nábytku – Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

IKEA Česká republika, s. r. o. patří do skupiny IKEA Group a ve svých obchodních domech nabízí zákazníkům prodej nábytku a široký sortiment bytových doplňků, včetně služeb.

Za tímto účelem IKEA Česká republika, s. r. o., se sídlem Skandinávská 1, 155 00 Praha 5, IČO: 27081052, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 94828 (dále jen „Společnost“), vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky – Druhý život nábytku mají účinnost dnem 25.5. 2018 a nahrazují předcházející znění těchto podmínek. Společnost si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky – Druhý život nábytku měnit a doplňovat podle vlastního uvážení.

Změny či doplnění těchto Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) se nebudou vztahovat na Kupní smlouvy uskutečněné před dnem účinnosti takovéto změny či doplnění.

Tyto VOP se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a jsou neoddělitelnou součástí každé Kupní smlouvy uzavřené mezi Společností a jejími zákazníky (dále jen „Zákazník“). Zákazník odesláním objednávky na prodej zboží do obchodního domu (dále jen „Objednávka“) potvrzuje, že byl s jejich obsahem seznámen a bez výhrad je přijímá.

Provedení přepravy zajišťuje Společnost pro obchodní dům IKEA Praha-Zličín.

Provedení přepravy zajišťuje Společnost prostřednictvím svého smluvního partnera Hral s. r. o. pro obchodní domy IKEA Ostrava a IKEA Brno a IKEA Praha-Černý Most (dále jen „Dopravce“).

Na základě odeslané Objednávky a potvrzením kupní ceny uzavírají Společnost a Zákazník Kupní smlouvu.

Prohlášení zákazníka

Zákazník prohlašuje a zaručuje se Společnosti, že výrobek nemá žádné právní vady, tedy zejména není zatížen zástavním právem, jiným užívacím právem nebo jakýmkoliv jiným právem třetí osoby. Zákazník dále prohlašuje, že proti němu není veden výkon rozhodnutí ani exekuční řízení, že výrobek není postižen exekučním příkazem ani není postižen výkonem rozhodnutí prodejem movitých věcí a že výrobek není uveden na soupisu movitých věcí pořízeném exekutorem nebo vykonavatelem. Nachází-li se výrobek ve společném jmění manželů, Zákazník prohlašuje, že informoval svého manžela/manželku o zamýšleném prodeji výrobku dle Kupní smlouvy. V případě nepravdivosti tohoto prohlášení je Zákazník povinen nahradit Společnosti veškerou vzniklou škodu.

Zákazník dále prohlašuje, že výrobek je z nekuřáckého a hygienicky nezávadného prostředí.

Odpovědnost za vady

Zákazník odpovídá za vady, které měl výrobek v době přechodu na Společnost, s výjimkou vad, které musela Společnost s vynaložením obvyklé pozornosti poznat při uzavření Kupní smlouvy, ledaže tyto vady Zákazník Společnosti zastřel nebo ji ujistil o neexistenci jakýchkoli vad.

V případě zjištění jakékoliv vady na výrobku, za niž Zákazník odpovídá, bude mít Společnost právo od Kupní smlouvy odstoupit.

Předání výrobku a přechod nebezpečí škody na výrobku

Zákazník se zavazuje Společnosti do 7 dnů od nabídky ceny potvrdit zda s touto nabídkou souhlasí.

Nebezpečí škody na výrobku přejde na Společnost okamžikem převzetí výrobku Společností v případě, že Zákazník využije službu dopravy, potom nebezpečí škody na výrobku přejde na společnost v okamžiku převzetí výrobku od Dopravce.

Doprava

V případě, že Zákazník nemůže do Společnosti dovézt výrobek sám, využije dopravy nabízené Společností, popř. Dopravcem. Cena dopravy je stanovena na 500 Kč a platí pro Prahu a Středočeský kraj. Dále pak platí pro Brno a Ostravu, včetně dojezdu 25 km od obou měst. Cena dopravy bude odečtena z konečné částky, kterou Zákazník obdrží od Společnosti za výrobek. V případě, že Zákazník využije nabídky dopravy, slevová karta bude Zákazníkovi předána při jeho příští návštěvě daného obchodního domu v oddělení Služeb zákazníků.

Zákazník je povinen výrobek řádně zabalit a připravit na odvoz. V opačném případě může Dopravce odmítnout výrobek převzít.

Odstoupení

Společnost je oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit kromě důvodů uvedených v zákoně nebo v jiných ustanoveních těchto VOP i po prodeji výrobku Společností novému vlastníku, pokud vyjde najevo, že kterékoliv z prohlášení Zákazníka uvedené v těchto VOP není pravdivým, bez ohledu na to, zda o tom Zákazník v době uzavření Kupní smlouvy věděl či nikoliv. Jestliže dojde k ukončení účinnosti Kupní smlouvy, pak je Zákazník povinen výrobek převzít zpět od Společnosti nejdéle do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne ukončení účinnosti Kupní smlouvy. V opačném případě bude účtované skladné ve výši 80 Kč/den. Zákazník je v tomto případě povinen vrátit slevovou kartu (odpovídající finanční částku) zpět do Společnosti.

Odstoupení od služby dopravy je možné pouze do 24 hodin od dohodnutého termínu dopravy. V opačném případě je zákazník povinen uhradit veškeré náklady spojené s dopravou.

Informační servis

Společnost odpovídá na dotazy Zákazníků na telefonním čísle: 234 567 890 nebo prostřednictvím online formuláře zde každý den od 9 do 21 hod., popř. v jakémkoliv obchodním domě Společnosti na území České republiky.

Ochrana osobních údajů

Společnost bude v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů zpracovávat osobní údaje Zákazníka uvedené v Objednávce pro účely splnění smlouvy, a to po dobu nezbytně nutnou k jejímu splnění, vyřízení případných nároků Zákazníka z vadného plnění a dále pokud je zpracování nezbytné v souladu s právními předpisy (zejména s daňovými předpisy).

Právním základem zpracování je (před)smluvní vztah uzavřený podáním Objednávky Zákazníkem Společnosti. Příjemci osobních údajů budou smluvní partneři Společnosti zajišťující vyřízení Objednávky, například provozovatel webu pro podání Objednávky a dále správce databáze Objednávek. V případě odvozu nabízeného zboží dopravní společnost apod.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale v případě, že Zákazník své údaje za tímto účelem neposkytne, nelze Objednávku vyřídit.

Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a  výmaz. Dále má právo na omezení jejich zpracování a na jejich přenositelnost. Tato práva může Zákazník uplatnit na níže uvedených kontaktech.

Zákazník má právo podat stížnost u dozorového orgánu na ochranu osobních údajů, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo a kontaktní údaje nalezne na stránkách www.uoou.cz

Společnost využije na základě oprávněného zájmu plynoucího ze smluvního vztahu osobní údaje Zákazníka k průzkumu spokojenosti zákazníků.

Zákazník má právo kdykoliv odmítnout takový průzkum, tedy vznést námitku proti tomu, na níže uvedených kontaktech.

Osobní údaje budou pro účel průzkumu spokojenosti zákazníků uloženy po dobu 1 roku od podání nabídky a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě.

Kontakty pro uplatnění práv: Písemně na adrese Ochrana osobních údajů (GDPR), IKEA Česká republika, s. r. o., Skandinávská15a, 155 00 Praha, nebo e-mailem na adrese data.privacy.cz@IKEA.com.

Závěrečná ustanovení

Orgánem pověřeným dozorem je Česká obchodní inspekce. Případné spotřebitelské spory mezi Společností a Zákazníkem ohledně závazků z uzavřených Objednávek lze řešit mimosoudně. Subjektem mimosoudního řešení sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

IKEA Česká republika, s. r. o.
Skandinávská 1/131
155 00, Praha 5

IČO: 27081052
DIČ:CZ27081052
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 94828

+420 234 567 890
www.IKEA.cz